Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Arvomme


YH­TEIS­KUN­TA­VAS­TUU
To­del­li­nen yh­teis­kun­ta­vas­tuu on enemmän kuin lain vaa­ti­mus­ten täyt­tä­mis­tä yrityksen toi­min­nas­sa. Meillä toiminta perustuu yh­teis­kun­nan tar­pee­seen vas­taa­mi­seen jatkuvan oppimisen ja yh­teis­kun­nan muu­tok­sis­sa ajan tasalla pysymisen kautta. Yri­tyk­sem­me pyrkii tuot­ta­maan pal­ve­lui­ta, joilla edis­te­tään hy­vin­voin­tia ja elä­män­hal­lin­taa. Lisäksi pal­ve­lui­ta tar­joa­mal­la pyritään vä­lil­li­ses­ti ja vä­lit­tö­mäs­ti ede­saut­ta­maan paremmin voivaa yh­teis­kun­taa. Meillä yh­teis­kun­ta­vas­tuul­la tar­koi­te­taan sitä, että yritys ottaa so­si­aa­li­set, eko­lo­gi­set ja ta­lou­del­li­set osa-alueet huomioon lii­ke­toi­min­nas­saan ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­saan si­dos­ryh­mien­sä kanssa.


SO­SI­AA­LI­NEN
So­si­aa­li­sel­la yh­teis­kun­ta­vas­tuul­la on hyvän työil­ma­pii­rin edis­tä­mis­tä, työn­te­ki­jän työssä suo­riu­tu­mis­ta ja am­ma­til­lis­ta ke­hit­ty­mis­tä sekä nuoren kas­vat­ta­mis­ta ja tukemista yh­teis­kun­nan jäseneksi. Asia­kas­oh­jauk­ses­sa huo­mioi­daan lapsen ja perheen tarpeet ja ar­vioi­daan, pys­ty­tään­kö si­joi­tuk­sel­la auttamaan ja edis­tä­mään heidän ti­lan­net­taan. So­si­aa­li­seen vas­tuuseen kuuluu myös lapsen tu­ki­ver­kos­tos­ta huo­leh­ti­mi­nen, jotta he eivät jää yksin ja vailla tietoa lapsen asioista.
So­si­aa­li­nen vas­tuu­not­ta­mi­nen korostuu asiakkaan yk­si­löl­lis­ten tarpeiden huomioon ot­ta­mi­sel­la sekä laa­duk­kail­la pal­ve­luil­la. So­si­aa­lis­ta vastuuta kannetaan huo­leh­ti­mal­la hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta enemmän kuin laki vaatii. La­ki­sää­teis­tä huo­leh­ti­mis­ta on esim. palkkaus, hen­ki­lös­tö­mää­rät, am­ma­til­li­nen pätevyys, työ­ter­veys ja kou­lu­tuk­set. La­ki­sää­tei­syy­den lisäksi hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­di­taan mm. suun­ni­tel­mal­li­sel­la tyhy-toi­min­nal­la, koko hen­ki­lös­tön ja yk­sit­täi­sen työn­te­ki­jän kou­lu­tuk­sil­la, työ­vuo­ro­toi­vei­den huo­mioi­mi­sel­la, työ­ter­vey­den li­sä­pal­ve­luil­la ja va­paa­eh­toi­sil­la va­kuu­tuk­sil­la sekä palk­kiol­la esim. työssä an­sioi­tu­mi­ses­ta ja pitkästä työurasta.


EKO­LO­GI­NEN
Eko­lo­gi­sel­la yh­teis­kun­ta­vas­tuul­la tar­koi­te­taan kestävän ke­hi­tyk­sen ajattelua han­kin­nois­sa. Ko­ti­mai­set sekä lä­hi­seu­dul­la tuotetut tuotteet ja palvelut ovat etusi­jal­la. Lapsille opetetaan kier­rä­tys­tä ja ym­pä­ris­tön sekä luonnon kun­nioi­tus­ta. Vanhan tilalle ostetaan uutta tilalle, jos rik­ki­men­nyt­tä ei pystytä tur­val­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti enää kor­jaa­maan. Fyysinen ympäristö pidetään yh­teis­työl­lä siistinä ja viih­tyi­sä­nä.


TA­LOU­DEL­LI­NEN
Yri­tyk­sem­me lii­ke­toi­min­nas­ta huo­leh­di­taan tarkalla seu­ran­nal­la, jotta talous pysyy vakaana ja voidaan panostaa var­si­nai­seen pe­rus­teh­tä­vään. Huo­lel­li­nen ta­lou­den­pi­to pitää vakaana työn­te­ki­jän ta­lous­ti­lan­teen, asiakkaan aseman sekä takaa omistaja- ja ra­hoit­ta­ja­tyy­ty­väi­syy­den. Konsta haluaa toimia ko­ti­mai­se­na pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na suosien ko­ti­mai­sia pieniä ja kes­ki­suu­ria yrityksiä sekä lähellä tuo­tet­tu­ja tuotteita ja pal­ve­lui­ta.


TUR­VAL­LI­SUUS
Tur­val­li­suu­del­la tar­koi­te­taan työ­tur­val­li­suut­ta ja ta­lou­del­lis­ta -, ra­ken­teel­lis­ta - sekä psyyk­kis­tä tur­val­li­suut­ta. Psyyk­kis­tä tur­val­li­suut­ta vaalitaan mm. puut­tu­mal­la kiusaa­mi­seen niin asiak­kai­den kuin työn­te­ki­jöi­den kohdalla. Tur­val­li­suut­ta luo laadukas pe­reh­dyt­tä­mi­nen sekä suun­ni­tel­mien siir­tä­mi­nen käy­tän­töön yhdessä hen­ki­lö­kun­nan kanssa. Tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan mm. leirien aikana en­na­koi­vas­ti tehdyllä ris­kia­na­lyy­sil­la ja tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mal­la.


YK­SI­LÖL­LI­SYYS
Asiak­kai­den ja hen­ki­lös­tön yk­si­löl­lis­ten tarpeiden huo­mioi­mi­nen ja jous­ta­mi­nen elä­män­ti­lan­tei­den mukaan. Jo­kai­sel­le laaditaan yk­si­löl­li­siä ta­voit­teel­li­sia suun­ni­tel­mia ja niiden to­teu­tu­mis­ta seurataan (hoito- ja kasvatus- suun­ni­tel­mat, hen­ki­lö­koh­tai­set ope­tus­suun­ni­tel­mat, it­se­näis­ty­mis­suun­ni­tel­mat, hen­ki­lös­tön ke­hi­tys­kes­kus­te­lut). Asiakkaan  ja perheen yk­si­löl­li­set tarpeet huo­mioi­daan ja lä­hi­ver­kos­ton kanssa tehdään tiivistä yh­teis­työ­tä. Toimintaa ke­hi­te­tään asiak­kai­den tarpeista lähtien, sekä asia­kas­pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la.


YH­TEI­SÖL­LI­SYYS
Huo­mioi­daan sekä yhteisön, että yksilön tarpeet yhteisön toi­min­nas­sa. Yhteisön kaikkien jäsenien osal­li­suut­ta ja vai­kut­ta­mis­ta tuetaan siten, että jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus tulla kuulluksi ja hen­ki­lö­kun­nal­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua koko yhtiön ke­hit­tä­mi­seen. Toi­min­nas­sam­me näkyy yh­tei­söl­li­syys arjessa mm. siten, että vastuuta kannetaan yh­tei­söl­li­ses­ti mm. pidetään huolta toi­min­taym­pä­ris­tös­tä yh­teis­työl­lä. Toi­min­nas­sa pyritään toisia ar­vos­ta­vaan käyt­tä­mi­seen ja suoraan sekä kun­nioit­ta­vaan pa­laut­teen an­ta­mi­seen ja vas­taa­not­ta­mi­seen. Yk­si­köis­sä jär­jes­te­tään erilaisia ta­pah­tu­mia, joihin voivat osal­lis­tua koko hen­ki­lös­tö sekä mm. lasten vanhemmat.


AVOIMUUS
Toi­min­nas­sa pyritään avoi­muu­teen huo­mioi­den las­ten­suo­je­lu­la­ki, sään­nök­set sekä yrityksen tie­to­tur­va­suun­ni­tel­man. Avoimuus on tärkeä tekijä pe­rus­tur­val­li­suu­den, luot­ta­muk­sen ja osal­li­suu­den li­sää­mi­ses­sä. Avoimella kans­sa­käy­mi­sel­lä ja pää­tök­sen­teol­la pystytään tekemään yh­tei­sös­tä toi­mi­vam­pi ja parempi paikka olla.  Yritys on avoin pal­ve­lun­ti­laa­jiin ja asia­kas­suh­tei­siin nähden.  Avoin viestintä niin ul­koi­ses­ti kuin si­säi­ses­ti takaa paremman laadun. Avoi­muu­del­la tar­koi­te­taan suoraa, re­hel­lis­tä pa­laut­teen antamista ottaen huomioon toisen kun­nioit­ta­va koh­taa­mi­nen, sekä saadun pa­laut­teen kä­sit­te­lyä ja toiminnan ar­vioin­tia pa­laut­teen pe­rus­teel­la.