Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Erityisosaaminen

Omaohjaajuustyö (Kokemuksen tuoma osaaminen/Konstan luoma toimintamalli)

Omaohjaajuus on tärkein ja lapsen hoidon kannalta keskeisin työmenetelmä on omaoh­jaa­ja­työs­ken­te­ly. Konstassa omaohjaajat toimivat omassa asuinyksikössään työpareittain. Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajuus on prosessiluontoinen työskentelytapa, missä lapsen kanssa tehtävä kasvatustyö perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen aikuissuhteeseen. Omaohjaajien vastuulla on omaohjattavan kasvatustyön tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä muun työryhmän, huoltajien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Omaohjaaja edustaa lasta ja tuo hänen ääntään kuuluviin työryhmässä sekä mm. asia­kas­suun­ni­tel­ma­neu­vot­te­luis­sa.

Arviointi ja kiireellinen sijoitus (Kokemuksen tuoma osaaminen/Konstan luoma toimintamalli) Kiireellisen sijoituksen ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää lasta itseään vahingoittava käyttäytyminen, asettaa lapselle turvalliset rajat sekä suojella lasta kasvua ja kehitystä vaarantavilta tekijöiltä. Jakson aikana tehdään arviota siitä, mitä tukitoimia lapsi ja perhe tarvitsevat kiireellisen sijoituksen jälkeen.
Arviointijakson aikana lapsen ja perheen kanssa tehdään yhteistyössä kartoitusta ja arviointia, mistä tehdään koonti lapsen asioista vastaavalle so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­le. Yhteydenpito lapsen perheeseen on tiivistä. Sijoitukselle määritetään tavoitteet, joiden toteutumista seurataan yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Koontiin kirjataan lapsen ja perheen tuen tarve mahdollisen kotiutuksen suunnittelun pohjaksi. Samaa arviointia ja tilannekartoitusta käytetään jokaisen uuden lapsen tullessa sijoitukseen.

Luokkamuotoinen kotiopetus (Koulutettu henkilökunta oppimisen tukena)
Lapsella, hänen vanhemmallaan ja lapsen asioista vastaavalla so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä on mahdollisuus valita lapsen opiskelumuodoksi kotiopetus yksikön tiloissa. Opetuksesta vastaa pätevä koulutettu henkilöstö. Opetuksen sisällön määrittelevät valvovan koulun opetussuunnitelma, sijoituksen kesto sekä yksilölliset tavoitteet. Kiireellisissä lyhyissä sijoituksissa teemme tiivistä yhteistyötä sen koulun kanssa, jota oppilas on käynyt ennen sijoitusta Konstaan. Pidempikestoisissa sijoituksissa noudatamme valvovan koulun opetussuunnitelmaa.

Itsenäistymisen harjoittelu (Kokemuksen tuoma osaaminen/Konstan luoma toimintamalli) Sijoituksen aikana on mahdollisuus it­se­näis­ty­mis­har­joit­te­luun, jota suunnitellaan yksilöllisesti lapsen asia­kas­suun­ni­tel­ma­neu­vot­te­lus­sa.  Lapsella on kasvuprosessissaan tukena itsenäistymis prosessiin erikoistuneet ohjaajat, jotka auttavat ja tukevat lasta asioiden hoitamisessa. It­se­näis­ty­mis­har­joit­te­lun aikana tehdään tilannekartoituksia, joiden avulla arvioidaan lapsen osaamista ja tuen tarvetta eri osa-alueilla. It­se­näis­ty­mis­har­joit­te­lun tavoitteina on antaa valmiudet ottaa vastuuta omista asioistaan, hoitaa omaa taloutta, tarjota matalampi kynnys aloittaa itsenäinen elämä Konstan ulkopuolella sekä auttaa lasta ymmärtämään, että hän itse määrittää elämänsä suunnan. Itsenäistymis harjoittelu toteutetaan asuinyksikön tiloissa.

Perhetyö (Muutama koulutettu ohjaaja yksikössä)
Sijoituksen aikaisen perhetyön ensisijainen tavoite on saada muutosta perheen tilanteeseen siten, että lapsen kotiutuminen voi olla mahdollista. Perhetyöohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä sijoitetun lapsen perheen, sosiaalityöntekijän sekä omaohjaajien kanssa. Perhetyö voi pitää sisällään perheen tilanteen arviointia sekä vanhempien että sisarusten tukemista. Perhetyön tarkempi sisältö ja tavoitteet luodaan aina yhdessä vanhempien ja sijoittavan kunnan kanssa. Perhetyön käynneistä tehdään koonti lapsen asioista vastaavalle so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­le.

Yhteisöhoito (Koko henkilökunta koulutettu)
Arjen toiminta ja ohjaus perustuu Konstassa yhteisöhoitoon. Toiminta tapahtuu aikuisten johdolla ja ohjauksessa, vaikka asioita suunnitellaan ja päätetään yhteisesti. Yhteisöhoidon tavoitteina on vahvistaa lapsen sosiaalista minäkuvaa, saada lapsi osalliseksi yhteisöön sekä vaikuttamaan omaan ja yhteisön toimintaan.
Haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen (Koko henkilökunta koulutettu)
Menetelmällä ennakoidaan lapsen haastavaa käyttäytymistä ja turvataan lapsen ja muiden yhteisön jäsenten turvallisuus. Menetelmän avulla ohjaajat osaavat tunnistaa lapsen vireystilan ja tarvittaessa aktiivisesti puuttumalla ennalta ehkäistä väkivaltatilanteen syntyminen sekä keskustella ja huomioida lapsen tunteet. Ohjaajilla on samanlainen toimintamalli mahdollisen kiinnipidon hoitamiseen aggressiivisesti käyttäytyvän lapsen hoidossa.

Päihde- ja mielenterveystyö (Useampi koulutettu ohjaaja yksikössä)
Sijoituksen aikaisen päihde- ja mie­len­ter­veys­työs­ken­te­lyn tavoitteena on saada lapsi miettimään ja keskustelemaan omaa mielenterveyttään tai päihteiden käyttöään.
Päihde- ja mielenterveystyö pitää sisällään lapsen päihde- ja mie­len­ter­veys­kar­toi­tuk­sen, joka tehdään mahdollisimman pian sijoituksen alettua. Tämän jälkeen arvioidaan yhdessä omaohjaajien ja sosiaalityöntekijän kanssa mahdollisesta säännöllisestä jatkotyöskentelystä päihde- ja mie­len­ter­vey­soh­jaa­jan kanssa. Tarvittaessa lapsi ohjataan päihde ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin (katso palvelun sisältyminen perus-, erityis- ja vaativa taso).

Neuropsykiatrinen hoitotyö (Useampi koulutettu ohjaaja yksikössä)
Nepsy- osaamisella turvataan lapselle ja perheelle riittävä, oikea-aikainen – ja oikeanlainen – tuki. Rakentamalla arkeen selkeät struktuurit ja rauhallinen toimintaympäristö. Toiminta perustuu aitoon kohtaamiseen, missä nuoren vahvuuksia vahvistetaan ja pyritään löytämään arjen sujumiseen helpottavia toimintatapoja. Lapsen kanssa etsitään hänelle omia vahvuuksia ja tuetaan niissä. Kriisi- ja ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa pyritään löytämään uusia toimintatapoja selvitä tilanteesta ja näin oppia toimimaan uudella tavalla. Kaiken keskiössä on lapsi itse oman elämän asiantuntijana. Yhdessä lapsen kanssa asetetaan hoito- ja kas­va­tus­suun­ni­tel­mas­sa lapsen tavoitteet, mitä kohti mennään.

Elämyspedagogiikka ja harrastustoiminta (Muutama koulutettu ohjaaja yksikössä)
Konstassa elämyspedagogiikka sisältää aktiivista leiritoimintaa ja erilaisia teemapäiviä. Tavoitteena on hakea elämyksiä luonnosta, liikunnasta ja yhdessäolosta. Leiritoiminta rytmittää vuodenkiertoa. Menetelmällä haastetaan itsensä ylittämisessä.

ART-menetelmä (Muutama koulutettu ohjaaja yksikössä)
Aggression Replacement Training® perustuu vihanhallinnan ja sosiaalisten taitojen sekä moraalisen päättelyn opetteluun. Menetelmän tavoitteena on, että lapsi kehittyy eettisessä ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä.

Monikulttuurinen hoitotyö (Kokemuksen tuoma osaaminen)
Konsta on hoitanut yli 25 toimintavuoden aikana lapsia, joista osan tausta on ollut syntyperältään monikulttuurinen tai he ovat ennen sijoitusta kasvaneet monikulttuurisessa perheessä. Yli 25 toimintavuoden aikana asiakas perheitä on ollut yli kahdestakymmenestä eri maasta. Lapsen hoidossa ja kasvatuksessa pystytään huomioimaan vä­hem­mis­tö­kult­tuu­rit ja henkilöstöllä on kokemusta ja osaamista niin suomalaisten vä­hem­mis­tö­kult­tuu­rien kuin monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta.

Psykiatrinen hoitotyö (Muutama koulutettu ohjaaja yksikössä)
Vaativan tason yksikössä on osaamista kohdata vahvasti psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria. Lääkehoidon aktiivinen arviointia sairaanhoitajan toimesta. Työskentelyn tukena toimii psykiatrisen sairaanhoitaja,kuka antaa konsultaatioapua. Vahva yhteistyö alueen lapsi- tai nuorisopsykiatrian kanssa. Työskentelyyn kuuluu psyykkisen hyvinvoinnin arviointia ja tukemista ja lapsen tarvitsemien  palvelujen turvaamista tarvittaessa yksityisen palvelujen kautta.