Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Palvelut

Arviointi-/ kii­reel­li­nen sijoitus

Ar­vioin­ti­jak­son ja kii­reel­li­sen si­joi­tuk­sen ta­voit­tee­na on pysäyttää lasta itseään va­hin­goit­ta­va käyt­täy­ty­mi­nen, asettaa lapselle tur­val­li­set rajat sekä suojella las­ta­kas­vua ja kehitystä vaa­ran­ta­vil­ta te­ki­jöil­tä. Jakson aikana tehdään arviota siitä, mitä tu­ki­toi­mia lapsi ja perhe tar­vit­se­vat kii­reel­li­sen si­joi­tuk­sen jälkeen.
Ar­vioin­ti­jak­son aikana lapsen ja perheen kanssa tehdään yh­teis­työs­sä kar­toi­tus­ta sekä ar­vioin­tia, mistä tehdään koonti lapsen asioista vas­taa­val­le so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­le.Yh­tey­den­pi­to lapsen per­hee­seen on tiivistä. Si­joi­tuk­sel­le mää­ri­te­tään ta­voit­teet, joiden to­teu­tu­mis­ta seurataan yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Koontiin kirjataan lapsen ja perheen tuen tarve mah­dol­li­sen ko­tiu­tuk­sen suun­nit­te­lun pohjaksi. Samaa ar­vioin­tia ja ti­lan­ne­kar­toi­tus­ta käytetään jokaisen uuden lapsen tullessa si­joi­tuk­seen.

Si­jais­huol­to ja avo­huol­lon tu­ki­toi­met
Lapsi voi olla si­joi­tet­tu­na kii­reel­li­ses­ti, avo­huol­lon tu­ki­toi­me­na, huos­taa­no­tet­tu­na tai hallinto-oikeuden vä­liai­kais­mää­räyk­sel­lä.
Mo­niam­ma­til­li­nen työryhmä huolehtii si­joi­tuk­sen aikana lapsen hy­vin­voin­nis­ta ja asia­kas­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­ses­ta. Jo­kai­sel­le lapselle nimetään si­jais­huol­lon ajaksi omaoh­jaa­ja, jonka tehtävänä on auttaa, tukea ja ohjata lasta arjen asioissa. Jo­kai­sel­le lapselle tehdään asia­kas­suun­ni­tel­man pe­rus­teel­la yk­si­löl­li­nen kasvatus- ja hoi­to­suun­ni­tel­ma. Luok­ka­muo­toi­sen ko­tio­pe­tuk­sen puolella tehdään lapsen, omaoh­jaa­jan sekä eri­tyis­luo­kan­opet­ta­jan kanssa hen­ki­lö­koh­tai­nen op­pi­mis­suun­ni­tel­ma.
Asia­kas­suun­ni­tel­ma neu­vot­te­lus­sa ase­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta ja lapsen koko­nais­ti­lan­net­ta seurataan tiiviisti. Lapsen yk­si­löl­lis­tä kasvua ja kehitystä ar­vioi­daan yh­teis­työs­sä lapsen, so­si­aa­li­työn ja lapsen van­hem­pien kanssa. Jo­kai­sel­le si­joi­tuk­sel­le asetetaan yk­si­löl­li­set ta­voit­teet ja niiden to­teu­tues­sa tehdään suun­ni­tel­ma ko­tiut­ta­mi­sen tai it­se­näis­ty­mi­sen tueksi.

Perhetyö

  • Päihde ja mie­len­ter­veys­työ
  • Kou­lun­käyn­ti
  • It­se­näis­ty­mi­nen

Jäl­ki­huol­to ja tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lu
Si­jais­huol­to­pal­ve­lun lisäksi on mah­dol­lis­ta saada jäl­ki­huol­toa ja/tai tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lua.Tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lui­ta to­teut­ta­vat yk­si­köis­sä nimetyt työn­te­ki­jät tarpeen mukaan. Jäl­ki­huol­lon tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lul­la tuetaan nuorta it­se­näis­ty­mi­ses­sä tai ko­tiu­tus­vai­hees­sa. Nuorelle tehdään hen­ki­lö­koh­tai­nen jäl­ki­huol­to­suun­ni­tel­ma, johon kirjataan ta­voit­teet jäl­ki­huol­lon tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­lul­le. Ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta seurataan jokaisen ta­paa­mi­sen yh­tey­des­sä. Nuorilla ja heidän van­hem­mil­laan on mah­dol­li­suus ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen pu­he­lin­tu­keen toi­mi­pis­teis­sä. Ta­paa­mi­set hoidetaan sovitusti nuoren asuin­paik­ka­kun­nal­la tai muussa sovitussa paikassa. Tu­ki­hen­ki­lö­pal­ve­luun kuuluu myös sään­nöl­li­nen pu­he­lin­kon­tak­ti nuoreen ja sovitusti hänen van­hem­piin. Kuu­kausit­tai­set ta­paa­mis­mää­rät sovitaan yhdessä so­si­aa­li­työn­te­ki­jän ja nuoren kanssa asia­kas­suun­ni­tel­ma neu­vot­te­lus­sa. Tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­nan ta­voit­tee­na on siirtyä as­ke­lit­tain kohti nuoren it­se­näis­tä elämää ja vas­tuun­ot­toa. Aluksi ohjaajan kanssa yhdessä tekemällä ja hil­jal­leen nuorta vas­tuut­ta­mal­la omien asioiden hoitoon.