Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Eri­tyis­ta­son asui­nyk­sik­kö Harju

Harju on 7 paik­kai­nen asui­nyk­sik­kö 13 – 17- vuo­tiail­le lapsille. Yksikössä tuotetaan si­jais­huol­lon palvelua huos­taa­no­te­tuil­le, kii­reel­li­ses­ti si­joi­te­tuil­le tai avo­huol­lon tu­ki­toi­min si­joi­te­tuil­le lapsille.

Eri­tyi­syk­sik­kö tarjoaa hoitoa ja kas­va­tus­ta so­si­aa­li­ses­ti ja/tai psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­vil­le lapsille joilla on pe­rus­kou­luo­pin­not tai toisen asteen opinnot kesken. Kes­kei­se­nä hoidon ja kas­va­tuk­sen sekä opetuksen vii­te­ke­hyk­se­nä on yh­tei­sö­hoi­dol­li­nen sekä elä­mys­kas­va­tuk­sel­li­nen vii­te­ke­hys. Usein taustalla on trau­ma­ko­ke­muk­sia, perheen mo­nion­gel­mai­suut­ta tai kal­toin­koh­te­lua. Oireilu näkyy käy­tös­häi­riöi­nä, tark­kaa­vuu­den ja kes­kit­ty­mi­sen häiriöinä.

Eri­tyi­syk­si­kös­sä on pitkä kokemus las­ten­suo­je­lus­ta ja oi­rei­le­vis­ta lapsista. Yhteistyö Heinolan nuo­ri­sop­sy­kiat­rian po­likli­ni­kan kanssa sujuvaa ja tiivistä. Lapsille nimetyt omaoh­jaa­jat vastaavat nuoren tarpeista ja tarjoavat luot­ta­muk­sel­li­sen, korjaavan ja tur­val­li­sen suhteen aikuiseen. Hoito- ja kas­va­tus­työ on ohjaajien ta­voit­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä, jossa yhdistyy kou­lu­tuk­sien kautta saatu tieto sekä vankka työ­ko­ke­mus lasten kanssa toi­mimi­ses­ta. Työtä ja sen ta­voit­teel­li­suut­ta ohjaa hoito- ja kas­va­tus­suun­ni­tel­ma, johon on kirjattu asia­kas­suun­ni­tel­mas­sa asetetut ta­voit­teet ja me­ne­tel­mät, joilla ta­voit­teet voidaan saavuttaa.

Perhetyö kuuluu osana Harjun hoito- ja kas­va­tus­työ­tä. Perhetyö aloi­te­taan heti si­joi­tuk­sen alussa per­he­työn­te­ki­jän toimesta. Työs­ken­te­lyä voidaan tehdä asiakkaan kotona tai etukäteen sovitussa paikassa.

MEIDÄN ARKI
Lap­si­läh­töi­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa arjessa kes­ki­ty­tään arjen hal­lin­taan, kou­lun­käyn­tiin, har­ras­tuk­siin, itsestä huo­leh­ti­mi­seen ja omien asioiden hoi­ta­mi­seen. Toi­min­nal­li­nen arki tukee psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia ja kas­va­tus­työ­tä. Suun­ni­tel­mal­li­set omaoh­jaa­ja­het­ket ovat osana pe­rus­ar­kea.

HEN­KI­LÖ­KUN­TA
Hen­ki­lö­kun­ta koostuu erilaisen kou­lu­tus­taus­tan, eri­tyis­osaa­mi­sen ja pitkän työ­ko­ke­muk­sen omaavista am­mat­ti­lai­sis­ta.  Hen­ki­lö­kun­ta vahvistaa li­sä­kou­lu­tuk­sil­la osaa­mis­taan oi­rei­le­vien lasten aut­ta­mi­ses­sa. Hen­ki­lö­kun­nal­la on sään­nöl­li­nen työ­noh­jaus.

TILAT

7 kpl yhden hengen huoneita

  • Tytöille ja pojille omat wc-ja peseytymistilat
  • Yhteinen ole­ke­lu­ti­la, minkä yh­tey­des­sä avo­keit­tiö
  • Hen­ki­lö­kun­nan toimisto ja so­si­aa­li­ti­lat
  • Erillinen pyyk­ki­tu­pa
  • Lisäksi käytössä ovat muut tilat mm. ko­tio­pe­tus­ti­lat, musiik­ki­ti­la, pihan pe­li­kent­tä sekä kota.