Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina


Meillä Adal­mii­nas­sa toimii mo­niam­ma­til­li­nen tiimi, jossa on las­ten­suo­je­lu­työs­sä tar­vit­ta­vaa am­mat­ti­tai­toa ja kokemusta, kas­va­tus­työ on ta­voit­teel­lis­ta ja perhe on yh­teis­työn keskiössä. Hen­ki­lö­kun­nal­la on vahvaa osaamista neu­rop­sy­kiat­ris­ten haas­tei­den parissa ja näitä me­ne­tel­miä käytetään vahvasti ar­ki­työs­sä. Adal­mii­nan tilat ja ympäristö on kun luotu to­teut­ta­maan lii­kun­ta­läh­töis­tä las­ten­suo­je­lu­työ­tä. Lapsen motorinen, kog­ni­tii­vi­nen ja so­si­aa­li­nen kehitys ovat yh­tey­des­sä toisiinsa, joten mo­to­ris­ten taitojen har­joit­te­lul­la ja ke­hi­tyk­sel­lä voidaan fyysisen ak­tii­vi­suu­den ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van lisäksi vaikuttaa myös muihin ke­hi­tyk­sen osa-alueisiin. Mo­to­ris­ten taitojen har­joit­te­lu on osa syr­jäy­ty­mi­sen ehkäisyä kou­lu­maa­il­mas­sa. Mo­to­ris­ten taitojen ke­hit­tä­mi­nen on osa vii­kot­tais­ta Adal­mii­nan arkea.
Jokainen nuori kohdataan yksilönä, nuoren omia vah­vuuk­sia esiin­nos­taen. Meille on tärkeää tukea jokaisen lapsen yk­si­löl­lis­tä kasvu- ja ke­hi­tys­pol­kua ja elää arjessa ta­sa­pai­noi­se­na yhteisönä. Arkea värittää har­ras­tuk­set, ko­ti­har­joit­te­lut sekä Adal­mii­nan yhteiset hetket. Vii­koit­tain yhteisö kokoontuu har­ras­ta­maan ja käymään arjen asioita yhdessä läpi.

Tuemme tiiviisti lasten kou­lu­työ­tä sekä kan­nus­tam­me myön­tei­siin har­ras­tuk­siin ja ka­ve­ri­suh­tei­siin. Teemme yh­teis­työ­tä lasten lä­hi­pii­rin kanssa ja toimimme heille läheisten aikuisten kanssa kas­va­tus­kump­pa­nei­na. Olemme lä­hi­pii­riin usein yh­tey­des­sä ja kerromme nuorten kuu­lu­mi­sia vii­koit­tain.

Toi­min­taam­me valvoo lisäksi Itä-Suomen AVI, Varkauden kaupunki sekä lapsia si­joit­ta­nei­den kau­pun­kien ja kuntien so­si­aa­li­toi­met

Historiaa
Perhekoti Adalmiina pe­rus­tet­tiin vuonna 2002, jolloin vuonna 1932 ra­ken­net­tu Pit­kä­län­nie­men kou­lu­ra­ken­nus muu­tet­tiin per­he­ko­ti­käyt­töön sopivaksi mit­ta­val­la re­mon­til­la. Konstan Koti ja Koulu Oy (Konsta) osti Adal­mii­nan 23.7.2019, toiminta muu­tet­tiin per­he­ko­dis­ta lai­tos­muo­toi­sek­si 1.10.2019.


  • Sijoituspaikkoja yhteensä 14, 7-17 vuotiaille
  • Kodin toiminnasta vastaa yksikönjohtaja, vastaavat ohjaajat sekä ohjaajat.
  • Adalmiinan Aarre 7-paikkainen erityistason asuinyksikkö
  • Adalmiinan Helmi 7-paikkainen perustason asuinyksikkö