Konstan koti ja koulu

LASTENSUOJELUYKSIKKÖ ADALMIINA

Whist­le­blowing lomake

lmoitus vakavasta rikkeestä tai vää­rin­käy­tök­ses­tä di­rek­tii­vi (EU) 2019/1937

Pa­lau­te­ka­na­va vakavien rikkeiden ja vää­rin­käy­tös­ten il­moit­ta­mi­sek­si on
tar­koi­tet­tu ai­noas­taan Konstan konsernin hen­ki­lös­töl­le.

Muita il­moi­tuk­sia ei huomioida!

Pa­lau­te­ka­na­vaa ei ole tar­koi­tet­tu vähäisten rikkeiden tai vää­rin­käy­tös­ten il­moit­ta­mi­seen eikä tyy­ty­mät­tö­myy­den ja va­li­tus­ten osoit­ta­mi­seen.

Il­moi­tuk­sen voit jättää ni­met­tö­mä­nä. Ilmoitus lä­he­te­tään ai­noas­taan hen­ki­lös­tös­tä vas­taa­vil­le tiedoksi ja jat­ko­kä­si­tel­tä­väk­si.