1628159564914_tausta-3fe62x-me.jpg

Eri­tyis­osaa­mi­nen

Yh­tei­sö­kas­va­tus ja -hoito

Arjen toiminta ja kasvatus perustuu Konstassa yh­tei­sö­kas­va­tuk­seen. Toiminta tapahtuu aikuisten johdolla ja oh­jauk­ses­sa, vaikka asioita suun­ni­tel­laan ja päätetään yh­tei­ses­ti. Yh­tei­sö­kas­va­tuk­sen ta­voit­tei­na on kasvattaa lapsen so­si­aa­lis­ta minäkuvaa, saada lapsi osal­li­sek­si yhteisöön sekä vai­kut­ta­maan omaan ja yhteisön toi­min­taan.

Perhetyö

Si­joi­tuk­sen aikaisen perhetyön en­sisi­jai­nen tavoite on saada muutosta perheen ti­lan­tee­seen siten, että lapsen ko­tiu­tu­mi­nen voi olla mah­dol­lis­ta. Per­he­työ­oh­jaa­jat tekevät tiivistä yh­teis­työ­tä si­joi­te­tun lapsen perheen, so­si­aa­li­työn­te­ki­jän sekä omaoh­jaa­jien kanssa. Perhetyö voi pitää sisällään perheen tilanteen ar­vioin­tia sekä van­hem­pien että si­sa­rus­ten tukemista. Perhetyön tarkempi sisältö ja ta­voit­teet luodaan aina yhdessä van­hem­pien ja si­joit­ta­van kunnan kanssa. Perhetyön käyn­neis­tä tehdään koonti lapsen asioista vas­taa­val­le so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­le. Perhetyön en­sim­mäi­nen ta­paa­mi­nen to­teu­te­taan mah­dol­li­sim­man pian si­joi­tuk­sen al­ku­vai­hees­sa, jotta saadaan alusta lähtien tiivis ja yh­teis­työ­hen­ki­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa lapsen ja perheen asioiden hoi­ta­mi­ses­sa.

Päihde- ja mie­len­ter­veys­työ

Päihde- ja mie­len­ter­veys­työ pitää sisällään lapsen päihde- ja mie­len­ter­veys­kar­toi­tuk­sen,jonka jälkeen ar­vioi­daan yhdessä omaoh­jaa­jien ja so­si­aa­li­työn­te­ki­jän kanssa mah­dol­li­ses­ta sään­nöl­li­ses­tä jat­ko­työs­ken­te­lys­tä päihde-/mie­len­ter­vey­soh­jaa­jan kanssa. Työs­ken­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on auttaa lasta ha­vah­tu­maan omaan ti­lan­tee­seen tuen ja ohjauksen avulla. Arjessa työs­ken­te­lyä hoitavat myös muut ohjaajat. Tar­vit­taes­sa lapsi ohjataan päihde- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin, esim. terapiaan.

Konstan Koti ja Koulu Oy

Y-tunnus 1062839-5

Kor­pi­maan­tie 9, 17110 Kalliola

Opintie 3, 18200 Heinola

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina

(Lippen Oy)

 Y-tunnus 1737801-8

Ku­ro­lan­tie 219, 78500 Varkaus


Säh­kö­pos­tit

etunimi.sukunimi@konsta.net

Anna meille palautetta :: Palaute henkilöstöltä (whistleblowing) 


2022 © Konstan Koti ja Koulu Oy ::  Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy)