1658403217226_netti2022-me.jpg

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina

Meillä Adal­mii­nas­sa toimii mo­niam­ma­til­li­nen tiimi, jossa on las­ten­suo­je­lu­työs­sä tar­vit­ta­vaa am­mat­ti­tai­toa ja kokemusta, kas­va­tus­työ on ta­voit­teel­lis­ta ja perhe on yh­teis­työn keskiössä. Hen­ki­lö­kun­nal­la on vahvaa osaamista neu­rop­sy­kiat­ris­ten haas­tei­den parissa näitä me­ne­tel­miä käytetään vahvasti ar­ki­työs­sä. 


Jokainen nuori kohdataan yksilönä, nuoren omia vah­vuuk­sia esiin­nos­taen. Meille on tärkeää tukea jokaisen lapsen yk­si­löl­lis­tä kasvu- ja ke­hi­tys­pol­kua ja elää arjessa ta­sa­pai­noi­se­na yhteisönä. Arkea värittää har­ras­tuk­set, ko­ti­har­joit­te­lut sekä Adal­mii­nan yhteiset hetket. Vii­koit­tain yhteisö kokoontuu har­ras­ta­maan ja käymään arjen asioita yhdessä läpi.


Tuemme tiiviisti lasten kou­lu­työ­tä sekä kan­nus­tam­me myön­tei­siin har­ras­tuk­siin ja ka­ve­ri­suh­tei­siin. Teemme yh­teis­työ­tä lasten lä­hi­pii­rin kanssa ja toimimme heille läheisten aikuisten kanssa kas­va­tus­kump­pa­nei­na. Olemme lä­hi­pii­riin usein yh­tey­des­sä ja kerromme nuorten kuu­lu­mi­sia vii­koit­tain.


Toi­min­taam­me valvoo lisäksi Itä-Suomen AVI, Varkauden kaupunki sekä lapsia si­joit­ta­nei­den kau­pun­kien ja kuntien so­si­aa­li­toi­met


Historiaa


Perhekoti Adalmiina pe­rus­tet­tiin vuonna 2002, jolloin vuonna 1932 ra­ken­net­tu Pit­kä­län­nie­men kou­lu­ra­ken­nus muu­tet­tiin per­he­ko­ti­käyt­töön sopivaksi mit­ta­val­la re­mon­til­la.


Konstan Koti ja Koulu Oy (Konsta) osti Adal­mii­nan 23.7.2019, toiminta muu­tet­tiin per­he­ko­dis­ta lai­tos­muo­toi­sek­si 1.10.2019.

Sijoituspaikkoja yhteensä 14, 7-17 vuotiaille
Kodin toiminnasta vastaa yksikönjohtaja, vastaavat ohjaajat sekä ohjaajat.
Adalmiinan Aarre 7-paikkainen erityistason asuinyksikkö
Adalmiinan Helmi 7-paikkainen perustason asuinyksikkö
1626898700692_IMG_20210712_195220-q0qsfx-gfseue.jpg-me
1629275633427_eu.png-me

Uusi asui­nyk­sik­kö nyt auki Adal­mii­nan ylä­ker­ras­sa

Lastensuojelun tarpeet ovat viime vuosina kasvaneet yhteiskunnassamme.

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy) on remontoinut tilat seitsemälle

uudelle lapselle ja nuorelle nykyisen yksikön yläkertaan, jonne avataan uusi

yksikkö. Tavoitteenamme on antaa meille sijoitetuille lapsille ja nuorille

mahdollisimman hyvät eväät elämään kodikkaissa ja turvallisissa puitteissa.


Adalmiinassa toimii moniammatillinen tiimi, jossa on lastensuojelutyössä tarvittavaa

ammattitaitoa ja kokemusta. Meille on tärkeää tukea jokaisen lapsen yksilöllistä

kasvu- ja kehityspolkua ja elää arjessa tasapainoisena yhteisönä. Tuemme tiiviisti

lasten koulutyötä sekä kannustamme myönteisiin harrastuksiin ja kaverisuhteisiin.

Teemme yhteistyötä lasten lähipiirin kanssa ja toimimme heille läheisten aikuisten

kanssa kasvatuskumppaneina.


ELY-keskus on myöntänyt kehittämisavustusta Lippen Oy:lle tukemaan palveluiden

kehitystä. Osa rahoituksesta tulee EU:n rakennerahastosta.

Konstan Koti ja Koulu Oy

Y-tunnus 1062839-5

Kor­pi­maan­tie 9, 17110 Kalliola

Opintie 3, 18200 Heinola

Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina

(Lippen Oy)

 Y-tunnus 1737801-8

Ku­ro­lan­tie 219, 78500 Varkaus


Säh­kö­pos­tit

etunimi.sukunimi@konsta.net

Anna meille palautetta :: Palaute henkilöstöltä (whistleblowing) 


2022 © Konstan Koti ja Koulu Oy ::  Las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö Adalmiina (Lippen Oy)